O CENTRUM REHAPUNKT   
PACJENT W REHAPUNKT

 

 

Rehabilitacja Piastów, Pruszków, Ursus, Warszawa,. Osteopatia, Wydziaďż˝ Medycyny Osteopatycznej PWSM     prof. nadzw. dr n. med. Michał Dwornik D.O.

Wiceprezes Towarzystwa Osteopatów Polskich TOP. Profesor nadzwyczajny Mazowieckiej Uczelni Medycznej, Wydział Nauk Medycznych - Medycyna Osteopatyczna w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Kierownik Katedry Medycyny Osteopatycznej MUM prowadzącej Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM. Opiekun Koła Naukowego Medycyny Osteopatycznej i Fizjoterapii MUM. Były dziekan (2012 - 2018 r.) Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej. Były (2007-2014r.) Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (dawniej -  Akademia Medyczna w Warszawie). Były członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu nauk medycznych oceniającej, jakość kształcenia na kierunkach medycznych uczelni wyższych. Recenzent w czasopiśmie naukowym z IF - Archives of Medical SciencePolish Annals of Medicine (Elsevier), Advences in RehabilitationPeerJ oraz Ginekologia Polska.  Współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Osteopatycznej "Dzień Osteopaty". Uczestniczył w pracach Koła Naukowego Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie LeśnejKierownik i włciciel Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt w Piastowie. Współorganizator Absolwent renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii - European  School of Osteopathy. W 1999 roku uzyskał dyplom Fizjoterapeuty. Dodatkowe wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych zdobył w Wielkiej Brytanii w Neuro Orthopeadic Institute. W 1999r ukończył również naukę medycyny manualnej w Centrum Medycyny Manualnej, Poznań. Nabył kolejne doświadczenia w pracy zawodowej, uczestnicząc w programie szkoleniowym - Rehabilitation Health Careers na Uniwersytecie New York Medical Center.  Autor Standardu  Zawodu Osteopata,   Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu - Fizjoterapeuta  i Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu  - Masażysta oraz programów nauczania fizjoterapii z zakresu fizykoterapii i terapii manualnej na poziomie szkoły wyższej. Promotor wielu prac dyplomowych i magisterskich z zakresu fizjoterapii. Autor prac naukowych badających skuteczność nowoczesnych metod leczniczych z zakresu medycyny manualnej. Zwieńczeniem dotychczasowej pracy naukowej były studia i badania nad skutecznością nowoczesnej metody leczniczej – neuromobilizacji. Praca ta pod tytułem „Badanie przydatności powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa” została obroniona na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

DOROBEK NAUKOWY

Najważniejsze publikacje

Artykuły

Monografie

Prace poglądowe

 


Promotor prac magisterskich

1.Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegu mobilizacji stawów międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
2.Ocena klinimetryczna skuteczności przeciwbólowej neuromobilizacji w zaespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
3.Ocena   kręgosłupa lędźwiowego w przebiegu cyklu miesiączkowego.
4.Zastosowanie kliniczne technik neuromobilizacji w zaespołach cieśni obręczy i części wolnej kończyny górnej.
5.Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegach trakcji u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi  szyjnego odcinka kręgosłupa.
6.Ocena zmian napięcia mięśniowego po   zabiegach trakcji u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi  szyjnego odcinka kręgosłupa.
7.Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na zakres ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupau skrzypków.
8.Zastosowanie neuromobilizacji nerwów obwodowych kończyny górnej w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach mózgu.
9.Wpływ autorskiego programu kinezyterapii na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym   
10.Zastosowanie neuromobilizacji nerwów obwodowych kończyny dolnej w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach mózgu.
11.Zastosowanie neuromobilizacji zawartości kanału kręgowego i korzeni rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupaw leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu.
12.Ocena skuteczności terapeutycznej poizometrycznej relaksacji w entezopatii więzadła krzyżowo-guzowego.
13.Ocena przydatność metody kinesiology taping w zmniejszaniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa.
14.Ocena  zależności zakresu  ruchomości kręgosłupalędźwiowo-krzyżowego od zakresu ruchomości   stawów  biodrowych  u pacjentów z zespołem przeciążeniowym dolnego odcinka kręgosłupa.
15.Ocena skuteczności zabiegów terapii manualnej wg metody Kaltenborna u osób z zaburzeniem ruchomości  kręgosłupaw odcinku lędźwiowo - krzyżowy. 
16.Ocena elektromiograficzna skuteczności zabiegów reedukacji sensomotorycznej u dzieci ze stopą płasko-koślawą.   
17. Wpływ siedzącego trybu życia na technikę przysiadu, a kontuzje stawu krzyżowo-biodrowego i dolnego  odcinka kręgosłupa w treningu rekreacyjnym dwuboju olimpijskiego.
18. Ocena skuteczności autorskiego programu terapii cieśni podbarkowej.
19. Wpływ terapii fizjoterapeutycznej na jakość i częstotliwość wypróżnień u niemowląt (2-3 msc. ż).
20. WEfektywność zabiegów osteopatycznych w ujęciu biomechanicznym i klinicznym na podstawie przeglądu dostępnej literatury naukowej.
21. Ocena ilościowa wpływu zabiegów krioterapii na zmianę spoczynkowej sztywności mięśnia brzuchatego łydki w pomiarze urządzeniem Myoton u zdrowych osób.

22. Skuteczność zabiegów terapii manualnej w regeneracji tkanki łącznej mięśnia brzuchatego łydki w ocenie MYOTON

23. Skuteczność okładów chłodzących w przebiegu opóźnionej bolesności mięśnia brzuchatego łydki u zawodników Mieszanych Sztuk Walki.

24. Skuteczność zabiegów masażu klasycznego w przebiegu dysfunkcji somatycznej mięśnia brzuchatego łydki w ocenie Myoton.

25. Skuteczność kliniczna zabiegów Manipulacji Powięzi wg Luigiego Stecco.


Promotor prac licencjackich i dyplomowych


1.Fizjoterapia w niestabilności czynnościowej stawu ramiennego.
2.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.
3.Fizjoterapia po krwotocznym udarze mózgu.
4.Fizjoterapia w leczeniu choroby Parkinsona.
5.Zastosowanie terapii manualnej Maitlanda w zmianach zwyrodnieniowych stawów miďż˝dzywyrostkowych kręgosłupaszyjnego.
6.Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
7.Fizjoterapia w mózgowym porażeniu dziecięcym.
8.Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
9.Zastosowanie masażu leczniczego jako formy wspomagającej Fizjoterapią zespołów przeciążeniowych kręgosłupalędźwiowo-krzyżowego.
10.Uszkodzenie nerwu kulszowego typu – neuropraxia.
11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole bolesnego barku.
12.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaespołach korzeniowych rzeczywistych kręgosłupaodcinka lędźwiowo-krzyżowego.
13.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych stawu biodrowego.
14.Różne sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w zaespołach pseudokorzeniowych kręgosłupaodcinka lędźwiowo-krzyżowego.
15.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole cieśni kanału nadgarstka.
16.Fizjoterapia w zaespołach bólowych tkanek miękkich okołokręgosłupowych  w odcinku szyjnym
17.Zastosowanie masażu leczniczego jako formy wspomagającej Fizjoterapią zespołów przeciążeniowych kręgosłupaw odcinku lędźwiowo-krzyżowyym
18.Fizjoterapia w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów
19.Ocena zastosowania technik artykulacji u osób z ograniczeniem ruchomości stawów  międzykręgowych kręgosłupaw odcinku lędźwiowo-krzyżowyym
20.Zastosowanie wybranych metod terapii manualnej w leczeniu zmian przeciążeniowych kręgosłupaw odcinku lędźwiowo – krzyżowyym
21.Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawach biodrowych
22.Fizjoterapia w niestabilności stawu ramiennego
23.Ocena skuteczności zastosowania technik mobilizacyjnych w Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjenth'a oraz Terapii Funkcjonalnej Briana Mulligana w zaburzeniach ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
24.Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
25.Leczenie dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyzowego kręgosłupaprzy pomocy nowoczesnych metod kinezyterapeutycznych
26.Fizjoterapia pacjentów we wczesnym okresie ZZSK
27.Fizjoterapia w uszkodzeniach stożka rotatorów stawu ramiennego
28. Fizjoterapia po udarze mózgu

 

Recenzent prac magisterskich i licencjackich


1.Fizjoterapia w leczeniu choroby Parkinsona
2.Wpływ hipoterapii na spastyczność mięśni w mózgowym porażeniu dziecięcym.
3.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjentów z uszkodzeniem nerwu twarzowego.
4.Zastosowanie wybranych metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
5.Masaż klasyczny jako terapia wspomagająca w leczeniu dyskopatii odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
6.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
7.Rehabilitacja osób starszych.
8.Postępowanie fizjoterapeutyczne w osteoporozie. 
9.Postępowanie fizjoterapeutyczne w profilaktyce i leczeniu odleżyyn.10.Fizjoterapia uszkodzeń˝ obwodowego układunerwowego.
10.Rola elektroterapii w procesie diagnozy i leczenia porażeń nerwu promieniowego.
11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przepuklinie oponowo-rdzeniowej.
12.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu zapalenia rozcięgna podeszwowego - przykurczu Dupuytrena.
13.Sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w zaespołach przeciążeniowych stawu nadgarstkowego.
14.Usprawnianie w niewydolności oddechowej typu obturacyjnego.
15.Studium przypadku. Przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka L-S
16.Wybrane  możliwości  zastosowania  zabiegów fizjoterapeutycznych w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym
17.Wybrane możliwości zastosowania zabiegów fizjoterapeutycznych po udarze krwotocznym mózgu
18.Wybrane możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u biorców alogenicznej nerki
19.Wybrane możliwości postępowania fizjoterapeutycznego w gonartrozie
20.Postępowanie fizjoterapeutyczne we wspomaganiu leczenia otyłości oraz wybranych nastďż˝pstw
21.Omdlenia u pacjentów poddawanych rehabilitacji
22.Integracja sensoryczna podczas zajęć terapeutycznych na koniu - zastosowanie metody SI podczas hipoterapii
23.Przydatność wybranych metod terapii manualnej w leczeniu choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa
24.Zastosowanie różnych form masażu u kobiet po mastektomii
25.Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
26.Korelacje wad zgryzu i wad postawy
27.Fizjoterapia w leczeniu udarów mózgu
28.Stopa cukrzycowa – etiologia i leczenie z uwzględnieniem postępowania fizjoterapeutycznego
29.Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu jalowej marticy guzowatoďż˝ci koďż˝ci piszczelowej
30.Ocena przydatności zabiegów fizjoterappeutycznych w procesie odnowy biologicznej
31.Zastosowanie wybranej fizjoterapii u pacjentki z chorobąParkinsona - studium przypadku, ocena progresji objawów w analizie rocznej

 

 

Promotor prac dyplomowych D.O.  


 1. Opis przypadku zmiany ciśnienia tętniczego po zabiegu terapii cranio-sacralnej (ICD-9 93.67)
 2. Wpływ inhibicji pasma biodrowo-piszczelowego na dysfunkcje stawu biodrowego (ICD9-93.67)
 3. Bezpieczeństwo w stosowaniu technik manipulacyjnych HVT w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa
 4. Ocena skuteczności terapii wisceralnej jelita grubego części wstępującej i zstępującej w dysfunkcjach somatycznych kręgosłupalędźwiowego
 5. Przegląd zabiegów osteopatycznych w aspekcie biomechanicznym i fizjologicznym
 6. Techniki strukturalne  - działanie biomechaniczne i fizjologiczne
 7. Możliwości terapii wisceralnej w leczeniu chorób neurologicznych
 8. Osteopatyczne leczenie dysfunkcji u biegaczy długodystansowych
 9. Stawy skroniowo-�uchwowe w praktyce osteopatycznej
 10. Ewaluacja mechanizmów leczniczego oddziaływania technik manipulacyjnych HVLA na podstawie wyników prac doświadczalnych (ICD-9 nr 93.62)
 11. Konflikt dyskowo-korzeniowy odcinka szyjnego kręgosłupa- opis przypadku
 12. Terapia  osteopatyczna w oparciu o analizę mowy ciała
 13. Metoda Strain -  Counterstrain opis zastosowania  klinicznego (ICD -9 93-67)
  Osteopatyczne leczenie pacjentów z objawami bólowymi głowyy pochodzenia szyjnego
 14. Ocena Wpływu technik osteopatycnych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku
 15. Diagnostyka i leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej miednicy – zaburzenia funkcjonalne. (ICD-9 93.67)
 16. Leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej obręczy kończyn górnych – „skrzyżowanie górne” – opis przypadku (ICD-9 93.67
 17. Leczenie osteopatyczne w nadciśnieniu tętniczym - obserwacja przypadku po zabiegu terapii cranio - sakralnej  ICD - 9 93.66
 18. Wykorzystanie technik osteopatycznych w terapii stawu krzyżowo- biodrowego (ICD-9 93.67)
 19. Medycyna osteopatyczna jako jeden z elementów opieki zdrowotnej.
 20. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w dysfunkcjach nietrzymania moczu (ICD 9. Nr 93.63)
 21. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w uroginekologii.
 22. Postępowanie osteopatyczne w leczeniu dolegliwości po przebytym urazie odgięciowym kręgosłupaszyjnego.
 23. Zastosowanie techniki energii mięśniowej MET (ICD-9 9364) w leczeniu zespołu uciskowego 
  górnego otworu klatki piersiowej
 24. Ocena skuteczności zabiegów MET na poprawę ruchomości w stawie biodrowym, ograniczoną podokostnową zmianą płynowo-tkankową głowyy kości udowej. - Studium przypadku.
 25. Postępowanie osteopatyczne w przewlekłych zaespołach bólowych kręgosłupalędźwiowego.
 26. Wpływ dysfunkcji somatycznej przepony na dysfunkcję somatyczną narząduruchu w obrębie kręgosłupapiersiowo- lędźwiowego.
 27. Wpływ technik osteopatycznych na ograniczenie objawów mięśniaków macicy.
 28. Terapia czaszkowa i jej Wpływ na funkcjonowanie organizmu – przedstawienie stanu wiedzy i hipotez badawczych.
 29. Wpływ technik osteopatycznych leczenia przepony na odtwarzanie prawidłowej biomechaniki kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego.
 30. Osteopatia kranialna jako jedna z metod leczenia mózgowego porażenia dziecięcego.
 31. Wpływ terapii wisceralnej na  regulację ukrwienie trzustki.
 32. Rozważania i analiza wpływu sił przeciążeniowych na kształtowanie  wzorców narządu ruchu człowieka na bazie doswiadczeń własnych.
 33. Wpływ mobilizacji więzadła karkowego na poprawę stabilności.
 34. Ocena zgodności i powtarzalności badania palpacyjnego wśród studentów osteopatiina podstawie wybranych testów palpacyjnych.
 35. Neuromobilizacje w diagnozowaniu i leczeniu dysfunkcji osteopatycznych układu nerwowego.
 36. Ocena skuteczności techniki kranialnej - kompresja komory czwartej u pacjentów z przewlekłym stresem.
 37. Osteopathic education in the United States and Europe.
 38.  Wpływ terapii osteopatycznej na jakość i częstotliwość wypróżnień u niemowląt (2-3 msc. ż).
 39. Osteopatyczna diagnstyka i leczenie skolioz.
 40. Wpływ terapii osteopatycznej na jakość życia i obwód klatki piersiowej u pacjentów po przechorowaniu COVID - 19